Produkty biobójcze

20 sierpnia 2015

Produkt biobójczy- substancja czynna lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, w postaci, w jakich są dostarczane użytkownikowi, przeznaczone do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne.

Produkt biobójczy niskiego ryzyka - produkt, który zawiera jako substancje czynne jedną lub więcej substancji czynnych wymienionych w wykazie, ponadto nie zawiera substancji potencjalnie niebezpiecznej, a w warunkach użytkowania stwarza tylko niewielkie ryzyko dla ludzi, zwierząt lub środowiska.

Substancja czynna - substancja lub mikroorganizmy, w tym także wirusy i grzyby, zwalczające lub wywierające działanie ogólne lub specyficzne na organizm szkodliwy.

Produkty biobójcze dzieli się na cztery kategorie:

kategoria I - Produkty dezynfekujące i produkty biobójcze o ogólnym zastosowaniu,

kategoria II - Produkty konserwujące,

kategoria III - Produkty biobójcze do zwalczania szkodników,

kategoria IV - Inne produkty biobójcze.

W obrębie powyższych kategorii funkcjonują 23 grupy zastosowań produktów biobójczych. Rozpowszechnioną, głównie latem, grupą produktów biobójczych jest grupa 19 - Repelenty i atraktanty.

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie do obrotu produktu biobójczego -przedsiębiorca lub jego przedstawiciel albo oddział przedsiębiorcy zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także przedsiębiorca lub jego przedstawiciel, który ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W obrocie i stosowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą znajdować się tylko te produkty biobójcze, które posiadają:

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2015  poz. 242)

Baza danych produktów biobójczych posiadających pozwolenia na obrót dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

 http://bip.urpl.gov.pl/produkty-biobojcze/rejestr-produktow-biobojczych

Wnioski o wydanie pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru, zmiany danych stanowiących podstawę wydania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru, przedłużenie terminu ważności pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru podmiot odpowiedzialny składa do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W obrocie mogą znajdować się produkty biobójcze wyłącznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach jednostkowych, wykluczających możliwość pomyłkowego zastosowania do innych celów, a w szczególności w celu spożycia przez ludzi.

Oznakowanie produktu biobójczego powinno zawierać następujące informacje w języku polskim:

Ponadto w przypadkach uzasadnionych względami bezpiecznego stosowania:

Kontakt do Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi:
tel: 32 351 23 30
e-mail
hp-chem@wsse.katowice.pl