Prekursory narkotyków

20 sierpnia 2015

Prekursory kategorii 2: bezwodnik kwasu octowego, kwas antranilowy, kwas fenylooctowy, piperydyna, nadmanganian potasu (sole substancji wymienionych w tej kategorii w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe)

Prekursory kategorii 3: aceton, eter dietylowy, keton metylowo-etylowy (butanon), kwas siarkowy (VI), kwas chlorowodorowy, toluen (sole substancji wymienionych w tej kategorii, nie będące solami kwasu siarkowego (VI) i kwasu chlorowodorowego), w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe)

Przepisy prawne:

1. Rozporządzenie Rady (WE) NR 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi
2.  Rozporządzenie (WE) NR 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie prekursorów narkotykowych
3. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz. 875)

Obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu prekursory kategorii 2 i wymagane dokumenty: 

Wszystkie dokumenty handlowe (faktury, wykazy ładunków, dokumenty administracyjne, dokumenty przewozowe) muszą zawierać:

- nazwę substancji sklasyfikowanej zgodną z załącznikiem I,
- ilość i wagę substancji sklasyfikowanej, a w przypadku mieszaniny, jeżeli to możliwe, jej ilość i wagę oraz zawartość procentową substancji sklasyfikowanej będącej składnikiem mieszaniny,
-  nazwę i adres dostawcy, jednostki rozprowadzającej, odbiorcy końcowego i o ile to możliwe innych podmiotów gospodarczych biorących udział w transakcji.

Zezwolenie na wywóz

Wywóz prekursorów narkotyków, które wymagają zgłoszenia celnego, w tym wywóz prekursorów narkotyków opuszczających obszar celny Wspólnoty po ich składowaniu w wolnym obszarze celnym o kontroli typu I lub w składzie wolnocłowym przez okres przynajmniej 10 dni, wymaga uzyskania zezwolenia na wywóz.

Kontakt do Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi:
tel: 32 351 23 30
e-mail
hp-chem@wsse.katowice.pl