Higiena Komunalna i Środowisko

Kierownikiem Oddziału Higieny Komunalnej i Środowiska jest mgr inż. Anna Tatar
tel. 32 351 23 03
e-mail: hkis-kier@wsse.katowice.pl


Szczegółowe zadania pracowników Oddziału Higieny Komunalnej i Środowiska:

  1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach należących do zakresu zadań Oddziału.
  2. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz załatwianie interwencji.
  3. Przeprowadzanie kontroli w:
    - obiektach w ramach sprawowanego zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,
    - powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
  4. Koordynowanie działalności powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie nadzoru nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz środków transportu, a także elementami środowiska zewnętrznego w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.
  5. Współpraca i prowadzenie z innymi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji działań i przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarne.
  6. Sporządzanie analiz i ocen na podstawie informacji uzyskanych z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.