Uruchomienie obiektu/lokalu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jakie działania powinien podjąć inwestor przed planowanym uruchomieniem obiektu/lokalu

 1. W związku z planowaniem zamierzenia inwestycyjnego inwestor powinien zlecić wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektu/lokalu, osobie posiadającej stosowne uprawnienia.
 2.  Przez zmianę sposobu użytkowania zgodnie z art. 71 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) rozumie się podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Zmiana sposobu użytkowania wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 3. Dokumentacja projektowa obiektu/lokalu powinna uwzględniać wymagania obowiązujących przepisów
 4. W przypadku braku możliwości spełnienia przepisów techniczno-budowlanych należy zwrócić się do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o wydanie zgody na odstępstwo w odpowiednim zakresie.

  Wzory wniosków dot. wydania zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie wysokości, oświetlenia, zagłębienia pomieszczeń (z wytycznymi)

  Wzór wniosku dot. wydania zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie zagłębienia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą (z wytycznymi)

  Wzór wniosku dot. wydania opinii w sprawie zmniejszonych odległości miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych (z wytycznymi)

  Wzór wniosku dot. uzgodnienia wskazań ekspertyzy technicznej (z wytycznymi)

 5. Dokumentację projektową należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub rzeczoznawcą ds sanitarnohigienicznych, w trybie art. 3 pkt 2a lub 34 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

            - Wzór wniosku dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej (z wytycznymi)

    6. Po wykonaniu prac budowlanych zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową, należy zgłosić obiekt do odbioru do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W przypadku, gdy wydane było pozwolenie na budowę obiektu należy powiadomić o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu

           - Wzór wniosku o odbiór obiektu (z wytycznymi)

      7.  Podczas kontroli pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawdzają zgodność wykonania obiektu z dokumentacją projektową i przepisami.